Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Użytkowanie wieczyste
nieruchomości rolne : prawo własności

Użytkowanie wieczyste Jak mówi nam art. 46 kodeksu cywilnego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Nieruchomości możemy podzielić na: gruntowe, budynkowe lub lokalowe. My poświęcimy dziś naszą uwagę nieruchomości gruntowej, a w szczególności użytkowaniu wieczystemu, które jest ściśle z nią związane.
Użytkowanie wieczyste stanowi plan długotrwałego korzystania z gruntów Skarbu Państwa, a także gruntów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków przez osoby fizyczne i prawne( art. 232 kodeksu cywilnego). Art. 233 kodeksu cywilnego nadaje użytkownikowi wieczystemu analogicznie jak właścicielowi dwa uprawnienia: do korzystania z rzeczy, a także do rozporządzania swoim prawem. Rozporządzenie prawem może przybrać postać przeniesienia prawa użytkowania wieczystego- art. 237 kodeksu cywilnego( wymagany jest wpis do księgi wieczystej - wpis konstytutywny, co oznacza, że te czynności wywołują skutki po jego dokonaniu). Uprawnienie do rozporządzania prawem daje użytkownikowi wieczystemu możliwość rozporządzenia nim w testamencie, a także ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych takich jak: hipoteka, służebność oraz użytkowanie prawa. Użytkownik wieczysty ma obowiązek uiszczania opłaty rocznej.

Wygaśnięcie użytkowania wieczystego następuje z upływem terminu końcowego. Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić, gdy użytkownik wieczysty korzysta z gruntu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w umowie- art.240 kodeksu cywilnego, lub w przypadku gdy zrzeknie się prawa użytkowania, wywłaszczenia, bądź konfuzji, czyli zejście się w jednej osobie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności.

Użytkownik wieczysty może nabyć prawo własności nieruchomości. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W brzmieniu tej ustawy z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić: osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży, osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego. Warunkiem zachowania roszczenia jest złożenie wniosku w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Decyzję wydaje odpowiedni organ: starosta- w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest odpłatne. Opłatę można rozłożyć na raty na wniosek użytkownika wieczystego( na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat).

Osoby, które zamierzają wziąć nieruchomość w użytkowanie wieczyste bądź chce nabyć lokal w budynku wzniesionym na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste powinien się dobrze zastanowić, a powyższy tekst pomoże mu w podjęciu decyzji.

Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.