Nieruchomości Architektura Budownictwo

TwojePodworko.pl
mapa strony strona główna

Zamówienia publiczne
Historia : Zamówienia publiczne

Jednym z filarów budownictwa w każdym nowoczesnym państwie są zamówienia publiczne na roboty budowlane. Pod tym terminem rozumiemy wszystkie te szczegółowe procedury i rozwiązania, które wiążą się z wydawaniem środków publicznych. Od kiedy Polska znalazła się w strukturach Unii Europejskiej może korzystać z tej formy unijnego wsparcia, jaką są dotacje finansowe do robót budowlanych zarówno w Polsce jak i w całej Unii.

Bezsprzecznie zamówienia publiczne są jedną z podstawowych dziedzin prawa. Zarówno prawa każdego kraju jak i międzynarodowego i w każdym państwie są bardzo ważnym elementem dla jego gospodarki.

Odpowiednie rozporządzenia pojawiały się w drugiej połowie XX wieku niezależnie w wielu krajach, w Polsce był to rok 1994. 29 stycznia uchwalono ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) wraz z aktami wykonawczymi.

Wtedy pojawiły się przepisy normalizujące tę dziedzinę, ale wbrew pozorom nie jest to twór współczesny, gdyż sięga swoją historią do odległych czasów. Pierwsze wzmianki o regulacjach odnośnie zamówień publicznych sięgają okresu starożytnego Rzymu i pochodzą z podręcznika "O Architekturze" znanego rzymskiego budowniczego Witruwiusza. Wspomina się tam o umowach zawieranych pomiędzy odpowiednim organem państwa a wykonawcą, który określany jest w tym podręczniku, jako architekt. Podstawą prawną tego typu umów, były przepisy prawa prywatnego. Mogły to być umowy najmu czy dzierżawy a także wszelkiego rodzaju umowy o wykonanie robót budowlanych.

W okresie republiki zamówienia publiczne leżały w gestii cenzorów w oparciu o tak zwane lex cenzoria. Przepisy te były tak drobiazgowe, że określały w przypadku robót budowlanych takie szczegóły jak wykaz materiałów, warunki przetargu, który był najczęstszą formą wyłonienia wykonawcy, stanowiły o warunkach ewentualnych gwarancji, obejmujące poręczenia, zakreślano też warunki płatności oraz ich terminy.

Kolejny okres rozwoju tej gałęzi prawa miał miejsce w państwie burżuazyjnym, a następnie kapitalistycznym. Poważnym wzbogaceniem były szerokie preferencje kredytowe i podatkowe, co miało znaczny wpływ na funkcjonalność i skuteczność rozporządzeń. Prócz budownictwa od tego czasu zamówienia publiczne stosowane były w zakresie wyposażenia armii, a nawet w inwestycjach w oświacie.

Od samego początku istnienia kluczowym elementem istnienia zamówień były przetargi, które wyłaniają wykonawcę na drodze najtańszej oferty. Przy spełnieniu wyśrubowanych standardów stojących na straży rzetelności i profesjonalizmu umożliwia to racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Reasumując, kluczowy element gospodarki każdego nowoczesnego państwa, jakim są zamówienia publiczne ma swe początki w prawie rzymskim, a podstawowe normy powstałe w XX wieku opierały się w dużej mierze na przepisach ukształtowanych w okresie gospodarki kapitalistycznej. Ten przykład pokazuje jak głębokie są korzenie współczesnego systemu prawnego i jak ważne jest opieranie go na sprawdzonych w długoletniej praktyce rozwiązaniach.
Daniel Libeskind
Moda na zakup
nieruchomości w
Hiszpanii i Bułgarii
Unia zmienia
prawo dotyczące
kredytów konsumenckich
Top 10
najbrzydszych budynków
w Polsce
Top 10
najładniejszych budowli
w Polsce
Czy warto
inwestować w
nieruchomości
w Szczecinie?
Copyright 2008. All rights reserved.